Statuten

NAAM

Artikel 1:

De vereniging draagt de naam: NEDERLANDSE VERENIGING VAN CICHLIDENLIEFHEBBERS, verkorte naam: NVC.

 

ZETEL EN DUUR
Artikel 2:

Zij heeft haar zetel te Utrecht; zij is opgericht op twee en twintig februari negentienhonderd vijf en zeventig en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

  

DOEL

Artikel 3:

1.  Het doel van de vereniging is de aquaristische en wetenschappelijke kennis betreffende de vissen van de familie Cichlidae aan te vullen en te verbreiden.

2.  De vereniging tracht dit doel, eventueel in samenwerking met andere soortgelijke en aanverwante verenigingen en/of organisaties, te bereiken door:

 • het regelmatig houden van bijeenkomsten;
 • het bevorderen van het contact tussen de leden;
 • het uitgeven van een verenigingsperiodiek;
 • het onderhouden van een verenigingswebsite;
 • het geven of doen geven van voorlichting en/of instructie in de meest uitgebreide zin;
 • het aanwenden van alle haar ten dienste staande wettige middelen welke de verwezenlijking van de doelstelling van de vereniging bevorderen.

  

LEDEN

Artikel 4:

1.  De vereniging kent:

 • gewone leden;
 • ereleden;
 • leden van verdienste.

Voorzover in de statuten het begrip 'leden' wordt gehanteerd zonder verdere aanduidingen worden de sub a. en b. en c. genoemde leden daaronder verstaan.

2.  Gewone leden van de vereniging zijn natuurlijke personen, alsmede rechtspersonen die als gewoon lid zijn aangenomen en als zodanig in het ledenregister zijn ingeschreven.

3.  Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging en/of het door de vereniging gestelde doel in het algemeen op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt en als zodanig op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering met een meerderheid van twee/derde der uitgebrachte stemmen worden benoemd.

4.  Leden van verdienste zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging verdienstelijk hebben gemaakt en als zodanig op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering met een meerderheid van twee/derde der uitgebrachte stemmen worden benoemd.

5.  Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

  

TOELATING

Artikel 5:

Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en kan aan deze toelating nadere voorwaarden stellen. Bij niet toelating tot lid van de vereniging of bezwaar tegen de gestelde voorwaarden kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten, casu quo de voorwaarden wijzigen.

  

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 6:

1.  Het lidmaatschap eindigt:

 • door de dood van het lid en, indien het een rechtspersoon betreft, ingevolge diens ontbinding;
 • door opzegging door het lid;
 • door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
 • door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, doch niet eerder dan dat het lid door het bestuur voor zes maanden is geschorst en deze periode is verstreken.

2.  Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

3.  Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan uitsluitend schriftelijk geschieden vóór één december van het lopende verenigingsjaar. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

4.  Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.

5.  Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

6.  Schorsing en/of ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

7.  Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond van het feit dat redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot schorsing en/of ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

8.  Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

  

JAARLIJKSE BIJDRAGEN

Artikel 7:

1.  De gewone leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Deze bijdrage dient bij vooruitbetaling te worden voldaan.

2.  Het bestuur is bevoegd:

 • in bijzondere gevallen betaling van de jaarlijkse bijdrage in termijnen toe te staan;
 • in bijzondere gevallen bij het beëindigen van het lidmaatschap in het lopende verenigingsjaar de reeds betaalde bijdragen voor het lopende jaar naar rato te restitueren dan wel afstand te doen van de vorderingsrechten op de nog niet verschenen termijnen.

  

BESTUUR

Artikel 8:

1.  Het bestuur van de vereniging is opgedragen aan tenminste drie personen. De benoeming van het bestuur geschiedt uit de leden van de vereniging door de algemene vergadering.

2.  Zij die zich verkiesbaar stellen voor het bestuur kunnen zich hiertoe bij het zittend bestuur schriftelijk aanmelden voor de aanvang van de vergadering.

  

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP - PERIODIEK LIDMAATSCHAP – SCHORSING

Artikel 9:

1.  Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

2.  Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende is herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

3.  Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

 • door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
 • door bedanken om zwaarwichtige redenen.

  

BESTUURSFUNKTIES - BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR

Artikel 10:

1.  De voorzitter wordt in functie gekozen door de algemene vergadering en het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid, met uitzondering van de voorzitter, kan meer dan één functie bekleden.

2.  Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming en de inhoud van een besluit niet beslissend.

3.  Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

  

BESTUURSTAAK – VERTEGENWOORDIGING

Artikel 11:

1.  Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

2.  Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

3.  Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

4.  Het bestuur behoeft goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:

 • het huren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen van registergoederen;
 • het aangaan van overeenkomsten,  waarbij aan de vereniging een (bank)krediet wordt verleend;
 • het aangaan van dadingen;
 • het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
 • het aangaan van overeenkomsten, waarvan de waarde één/vierde (1/4de) gedeelte van de jaarlijkse begroting te boven gaat of welke een jaar of langer duren.

De algemene vergadering is bevoegd om, in een door haar hiertoe uitdrukkelijk genomen besluit, duidelijk te omschrijven bestuursbesluiten aan haar goedkeuring te onderwerpen. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

5.  De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk. Bij belet of ontstentenis van deze functionarissen kan de algemene vergadering een plaatsvervanger aanwijzen.

 

JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 12:

1.  Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met een en dertig december daaropvolgend.

2.  Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

3.  Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

4.  De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel uit mogen maken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

5.  Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven

6.  Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in het tweede en derde lid, tien jaren lang te bewaren.

  

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 13:

1.  Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2.  Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

 • het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 12 met het verslag van de commissie;
 • voorziening in eventuele vacatures;
 • voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

3.  Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.

  

TOEGANG EN STEMRECHT

Artikel 14:

1.  Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden. De uitsluiting van toegang voor geschorste (bestuurs)leden geldt niet voor die algemene vergadering waarin overeenkomstig artikel 6 lid 7 over het beroep tegen de schorsing, opzegging of ontzetting zal worden beslist, zijnde de toegang ook dan evenwel beperkt tot het betreffende agendapunt.

2.  Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen kan het bestuur beslissen.

3.  Ieder lid van de vereniging heeft een stem, geschorste leden hebben geen stemrecht.

4.  Een stemgerechtigd lid kan zijn stem niet door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.

  

VOORZITTERSCHAP – NOTULEN

Artikel 15:

1.  De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

2.  Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld.

Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken, zulks op kosten van hen die de vergadering bijeenroepen. De inhoud van de notulen of van het proces- verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

  

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16:

1.  Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de uitslag van een stemming en de inhoud van een genomen besluit is beslissend, tenzij daaraan een schriftelijk vastgesteld voorstel ten grondslag ligt.

2.  Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3.  Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

4.  Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

5.  Indien bij een stemming betreffende de verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij de hier bedoelde herstemmingen (met uitzondering van de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

6.  Indien de stemmen staken over een voorstel niet betreffende de verkiezing van personen, dan is het verworpen.

7.  Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voorafgaand aan de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

8.  Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

9.  Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

  

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17:

1.  De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste veertien dagen.

2.  Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 18.

3.  Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het eerste en tweede lid of bij advertentie in een veel gelezen landelijk dagblad.

  

STATUTENWIJZIGING

Artikel 18:

1.  In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2.  Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.

3.  Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

4.  Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

  

ONTBINDING

Artikel 19:

1.  De vereniging kan niet ontbonden worden indien vijftien leden of meer schriftelijk het bestuur te kennen hebben gegeven de vereniging te willen voortzetten.

2.  Met inachtneming van het in het eerste lid bepaalde kan de vereniging worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorafgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

3.  Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

  

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 20:

1.  De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

2.  Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

  

SLOTARTIKELEN

Artikel 21:

1.  Het bestuur van de vereniging is bevoegd te beslissen in geschillen tussen de verenigingsleden onderling.

2.  In geschillen tussen de verenigingsleden en een of meer bestuursleden, alsmede in geschillen tussen bestuursleden onderling zal worden beslist door een arbitrage en wel van drie scheidsmannen, die daarover zonder aan de normen of regelen der wet gehouden te zijn, naar billijkheid uitspraak zullen doen.

3.  Door de algemene vergadering wordt in de algemene vergadering bedoeld in artikel 13 een drietal scheidsmannen aangewezen welke in geen enkel opzicht een bestuursfunctie mogen bekleden bij de vereniging en welke alle geschillen bij hen aangebracht, zullen afhandelen.

 

Artikel 22:

In alle gevallen waarin deze statuten of de wet, ook waar zij geen dwingend recht bevat, niet voorzien, beslist het bestuur

 
NVC-type: